4.1m Thatched Roof Gazebo
4.1m Thatched Roof Gazebo  Ref: 41TRGAZ